ผู้เขียน กิตติชัย วัฒนานิกร

เกี่ยวกับผู้เขียน


ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร เกิดเมื่อพ.ศ.2491 ที่จังหวัดลำปาง เป็นบุตรคนสุดท้องของนายเกียรติและนางมาลี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับปริญญาตรี(ฟิสิกส์) เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาสอบชิงทุนโคลัมโบไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ของ Strathclyde University, Glasgow, U.K.

หลังสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ได้กลับเข้าเป็นอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยก้าวหน้ามาตามลำดับจนได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เมื่อปีพ.ศ.2539 ขณะรับราชการเคยดำรงตำแหน่งทางบริหาร ตั้งแต่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถูกยืมตัวไปรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเมื่อเริ่มดำเนินการระยะแรกๆ

หลังเกษียณอายุราชการ ได้รับเกียรติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ต่อมายังได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แม้เกษียณแล้ว ก็ยังคงทำงานในแวดวงอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง ได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น รองประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ ให้เป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.)

ด้วยที่มีภูมิหลังเป็นลูก และหลาน ของ 'นายห้างป่าไม้' หลังเกษียณอายุราชการ จึงใช้เวลาว่างเขียนหนังสือขายดี เกี่ยวกับนายห้างป่าไม้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปแล้วหลายเล่ม


หนังสือชุดนายห้างป่าไม้: อาทิ นายห้างป่าไม้: สีสันชึวิตอดีตล้านนา นายห้างป่าไม้เผชิญหน้าสงครามมหาเอเชียบูรพา นายห้างป่าไม้สี่แผ่นดิน เป็นต้น

หนังสือเล่มล่าสุด


ครอบครัวผู้เขียน (จากซ้าย) ลูกเขยทั้งสองคน วโรดม นิมมานเหมินท์ ธีรพล กิตติการ ภรรยาผู้เขียน รศ.พญ.โสภา หลานชาย นภ นิมานเหมินท์ และบุตรสาวทั้งสอง องค์อร และพร้อมพร