บรรพบุรุษจากจีนในสยาม

ต้นไม้แห่งตระกูล'เลขะกุล'

ที่แตกกิ่งมาเป็นต้นตระกูล

'วัฒนานิกร'จากนายลั้วลุก

B1 นางจ่องเกี่ยว ไม่มีผู้สืบสกุล

B2 นายบุณเสี้ยน บุตรชายผู้สืบสกุล 'วัฒนานิกร' ต่อมา

B3 นางสิ้นเกี้ยว สืบสกุลจาก 'วัฒนานิกร' ต่อมาเป็น 'วรุตตมะ' 'สุทธิธรรม' 'อร่ามรัตน์' และ 'จินดาประเสริฐ'

B4 นางหยุกเกี้ยว สืบสกุลจาก 'วัฒนานิกร' ต่อมาเป็น 'สุวรรณมงคล'